Co je Poslední reformace?

Poslední reformace je hnutí, které vzniklo v roce 2011 a šíří se po celém světě. Cílem hnutí je návrat k tomu, co čteme v knize Skutků, tzn. návrat k prostému učednickému životu, jakým žili první křesťané – následovníci Pána Ježíše. Věříme, že Poslední reformace je o osobní reformaci ke skutečnému evangeliu a prostému učednickému životu, ale také o reformaci církve. Z tohoto důvodu se hnutí jmenuje Poslední reformace. V 16. století byla „První“ reformace, její součástí byl Martin Luther. Byla to reformace katolické církve, která vedla ke vzniku protestantské církve.

Když se dnes podíváme na protestantskou církev, vypadá tolik jako katolická církev a tak málo jako církev, o které čteme v Bibli, obzvlášť v knize Skutků. Proto potřebujeme novou reformaci, která jde mnohem hlouběji než to, s čím přišel Martin Luther a další reformátoři. Mluvíme o reformaci, která se týká učení, Ducha Svatého a celého církevních systému, proč děláme církev, jak ji děláme.

Bůh nepřebývá v budovách z kamenů. Ne, On žije v nás, kteří žijeme s Ním.

Jak to všechno začalo?

Zakladatel tohoto hnutí Torben Søndergaard a jeho rodina se dvanáct let podíleli na zakládání sborů ve třech různých městech v Dánsku. Bůh je provedl obdobím pouště, kdy ztratili všechno. Tehdy si začali klást otázky o církvi — proč dnes děláme věci tak odlišně od toho, co čteme v knize Skutků? Tam v poušti uviděli církev zvenčí. Poznali, že co dělali do té doby, a co mnozí dělají ve většině církví stále, není v mnoha oblastech v souladu s Biblí. Fungování současných církví není efektivní pro získávání učedníků. Během období na poušti Bůh Torbenovi mnoho zjevil. V té době napsal knihu Poslední reformace (The Last Reformation). Následuje úryvek z této knihy:

První reformace přišla s Martinem Lutherem v 16. století. Posledních 500 let tu a tam vznikla probuzení, v nichž se pravda, která se dříve ztratila, zase vrátila do života církve. Například církev baptistů odmítla křtít novorozence a vrátila se k biblickému křtu plným ponořením. Nebo letniční církve, které se vrátily k víře, že dar Ducha Svatého je i pro dnešek. Všechny pravdy, které jsou v různých škatulkách a na různých místech, se spojí. Spojením těchto pravd a změnou toho, jak děláme církev, nás přivede zpět do života, o jakém čteme v knize Skutků.

Po tomto období pouště natočil Torben 20 lekcí The Pioneer School (Škola průkopníků), které se začaly rychle šířit a mnoho lidí si je zamilovalo, protože potvrzují to, co už věděli ve svém srdci. Na základě knihy a souboru vyučování Škola průkopníků začalo hnutí Poslední reformace.

Více se o Torbenovi můžete dozvědět zde (v agličtině).
thelastreformation-200x300

Torben Søndergaard napsal knihu ‘Poslední reformace’.
Vysvětluje v ní, jak má vypadat církev a učednictví.
Způsob, jakým to lidé dnes dělají, není totéž, co dělali první učedníci, a nenese ovoce.


Jaký je cíl Poslední reformace?

Především se chceme vrátit k evangeliu. Evangelium je základ, se kterým nesmíme dělat kompromisy. Evangelium neznamená pouze pozvat Ježíše do svého srdce, říct „modlitbu hříšníka“, nebo jen věřit, že Bůh existuje. Ne, Ježíš říká, že ho máme následovat, a k tomu potřebujeme, abychom se znovu narodili. Abychom se narodili z vody a z Ducha, jak řekl Ježíš ve třetí kapitole Janova evangelia Nikodémovi. Nové narození znamená poznat vlastní hřích a konat pokání vůči Bohu Otci, věřit Ježíši a být ponořením pokřtěn v Něho a pak přijmout Ducha Svatého. My to kážeme a chceme to přinést do každé církevní denominace, do každé domácnosti, každému křesťanovi. Mnoho lidí, kteří dnes navštěvují církve, nejsou skutečně znovu zrozeni z vody a Ducha a také oni potřebují slyšet skutečné evangelium.

Další co chceme, je nastartovat všechny křesťany do života, o kterém čteme v Bibli. Nastartováním myslíme školení a učednictví, jak dělat věci, ne jenom se nechat vyučovat, ale skutečně je dělat. O jaké věci se jedná? Uzdravovat nemocné, vyhánět démony, kázat evangelium, křtít lidi ve vodě, modlit se za věřící za naplnění Duchem Svatým a tak dále… Mluvíme o získávání učedníků!

Třetí věc, kterou toužíme vidět, je reformace církve — aby se církev vrátila k prostému učednickému životu, o kterém čteme v knize Skutků, kde hlavou církve je Ježíš a my všichni bratři a sestry. Kde jsme VŠICHNI vedeni Duchem Svatým. Církev není budova, není to shromážďování, není to program. Je to učednické hnutí, rodina, život.

Co není poslední reformace?

Poslední reformace není nová denominace, která by se snažila přilákat lidi z jiných denominací, aby se stali jejími členy. Cílem Poslední reformace není kritizovat tradiční církve, ale ukázat, že život učedníků Ježíše Krista, o jakém čteme v Bibli, je skutečný i dnes a každý do tohoto života může vstoupit.