Poslední reformace je hnutí, které vzniklo v roce 2011 a šíří se po celém světě. Cílem hnutí je návrat k tomu, co čteme v knize Skutků, tzn. návrat k prostému učednickému životu, jakým žili první křesťané – následovníci Pána Ježíše. Poslední reformace je o osobní reformaci ke skutečnému evangeliu a prostému učednickému životu, ale také o reformaci církve.

Zjistit více »

Síť účedníků

Zelenou ikonkou na mapě je označena kontaktní osoba pro určitou lokaci.
Tato síť po celým světě roste každým dnem!

Jaký je cíl Poslední reformace?

Wife-realsubpngPředevším se chceme vrátit k evangeliu. Evangelium je základ, se kterým nesmíme dělat kompromisy. Evangelium neznamená pouze pozvat Ježíše do svého srdce, říct „modlitbu hříšníka“, nebo jen věřit, že Bůh existuje. Ne, Ježíš říká, že ho máme následovat, a k tomu potřebujeme, abychom se znovu narodili. Abychom se narodili z vody a z Ducha, jak řekl Ježíš ve třetí kapitole Janova evangelia Nikodémovi. Nové narození znamená poznat vlastní hřích a konat pokání vůči Bohu Otci, věřit Ježíši a být ponořením pokřtěn v Něho a pak přijmout Ducha Svatého. My to kážeme a chceme to přinést do každé církevní denominace, do každé domácnosti, každému křesťanovi. Mnoho lidí, kteří dnes navštěvují církve, nejsou skutečně znovu zrozeni z vody a Ducha a také oni potřebují slyšet skutečné evangelium.

Další co chceme, je nastartovat všechny křesťany do života, o kterém čteme v Bibli. Nastartováním myslíme školení a učednictví, jak dělat věci, ne jenom se nechat vyučovat, ale skutečně je dělat. O jaké věci se jedná? Uzdravovat nemocné, vyhánět démony, kázat evangelium, křtít lidi ve vodě, modlit se za věřící za naplnění Duchem Svatým a tak dále… Mluvíme o získávání učedníků!

Třetí věc, kterou toužíme vidět, je reformace církve — aby se církev vrátila k prostému učednickému životu, o kterém čteme v knize Skutků, kde hlavou církve je Ježíš a my všichni bratři a sestry. Kde jsme VŠICHNI vedeni Duchem Svatým. Církev není budova, není to shromážďování, není to program. Je to učednické hnutí, rodina, život.

Co není poslední reformace?

Poslední reformace není nová denominace, která by se snažila přilákat lidi z jiných denominací, aby se stali jejími členy. Cílem Poslední reformace není kritizovat tradiční církve, ale ukázat, že život učedníků Ježíše Krista, o jakém čteme v Bibli, je skutečný i dnes a každý do tohoto života může vstoupit.


Škola Pioneer Training